Utstakning
Lägeskontroll
Gränsutvisning

Bild på lägeskontroll vid hustomt, Ortogonal geodesi.

Ortogonal AB har behörighet att utföra utstakning och lägeskontroller av byggnader, utifrån bygglov som beviljats av kommunerna, samt gränsutvisningar.

Vid en utstakning markerar man på byggplatsen var ett nytt hus ska stå. En lägeskontroll utförs i ett senare skede. Då kontrollerar man att byggnaden har placerats rätt i både plan och höjd samt fått korrekt storlek baserat på vad bygglovet stadgar.

Bild på lägeskontroll, Ortogonal AB, geodesi

Det är viktigt att en byggnad placeras rätt, annars kan det leda till skadeståndsanspråk från grannar samt höga kostnader för att rätta till felen.

Läs mer om utstakning och lägeskontroll i vår nedladdningsbara broschyr.

Vid en gränsutvisning markerar man gränsen utifrån handlingar som har upprättats vid tidigare utförd lantmäteriförrättning. Gränsutvisning innebär alltså inget nytt beslut om gränsens läge. I vissa fall kan dokumentationen av gränser som tillkommit för länge sedan vara bristfälliga eller saknas. I sådana fall kan en exakt gränsutvisning vara svår att genomföra.

Om det finns behov av att fastställa gränsens exakta läge kan en så kallad fastighetsbestämning göras i stället för gränsutvisning.

Kontakta oss 


ShareThis